Home Dokumenty 2011 Regulamin Rozliczenia Zużycia CO i CWU
Regulamin Rozliczenia Zużycia CO i CWU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Robert Dudowicz   
poniedziałek, 14 marca 2011 08:14

Wspólnota Mieszkaniowa Ziemi Mazowieckiej przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie


Załącznik 1a do uchwały nr 12


Regulamin Rozliczenia Zużycia CO i CWU we Wspólnocie Mieszkaniowej Ziemi Mazowieckiej przy ul. Kondratowicza 18


I. Podstawa prawna.


1.    Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. nr 115,poz.1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ).

2.    Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. nr 72, poz. 747 ).

3.    Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. nr 26, poz. 257 ).

4.    Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. ( Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 903 ).

5.    Kodeks cywilny.

6.    Taryfa dostawcy wody.

II. Zasady ogólne.

§ 1.

Rozliczanie dostawy ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania we wspólnocie mieszkaniowej oznacza rozliczanie kosztów ciepła między dostawcą ciepła a właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej.

§ 2.

Rozliczanie kosztów ciepła między dostawcą a odbiorcą odbywa się na podstawie wskazania ciepłomierza głównego zainstalowanego w węzłach CO.

§ 3.

Przez cenę ciepła rozumie się sumę cen za dostarczanie ciepła przez dostawcę w oparciu o taryfę usług dostawcy.

§ 4.

1.      Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu dostaw ciepła składają się z opłat naliczanych w jednostkach GJ i MW.

2.      Koszty stałe są rozliczane według udziału w powierzchni wspólnej nieruchomości i stanowią część comiesięcznej zaliczki.

3.      Wspólnota nie może obciążać właścicieli lokali kwotą wyższą niż wynikająca z kwot zapłaconych na rzecz dostawcy w danym roku.

§ 5.

Ilość zużytej energii cieplnej do podgrzania C.W.U. ustala się w oparciu o:

a)     wskazania ciepłomierzy głównych w budynkach,

b)     wskazania ciepłomierzy w węzłach C. O. określających rozchód ciepła na cele centralnego ogrzewania.

III. Rozliczenie kosztów zużycia ciepłej wody w lokalach opomiarowanych.


§ 6.

1.      Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym zainstalowano wodomierze wody ciepłej zgodnie z technicznymi normami, określonymi dla urządzeń dopuszczonych do użytku.

2.      Zainstalowane wodomierze wody ciepłej są częścią wspólną nieruchomości.

3.      Wartość ciepła wykorzystanego do podgrzania CWU ustala się jako różnicę wskazań między ciepłomierzami głównymi, a ciepłomierzami wskazującym rozchód ciepła pobranego z sieci miejskiej na cele centralnego ogrzewania.

§ 7.

1.      Okres rozliczeń zużytego ciepła ustala się na co najmniej dwa razy w roku.

2.      Odczyt wskazań wodomierzy wody ciepłej będzie przeprowadzany co najmniej raz na sześć miesięcy lub w każdym uzasadnionym przez zarząd lub właściciela lokalu memencie, np. w przypadku zmian ceny wody w okresie rozliczeniowym.

3.      Przyjmuje się terminy rozliczeń: 30 czerwca i 31 grudnia.

§ 8.

Właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą opłaty w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepłej wody w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

§ 9.

W przypadku nie odczytania wodomierzy w lokalu (brak dostępu), przyjmuje się:

a)     zużycie ciepłej wody jako: 2 X średnie zużycie ciepłej wody w lokalu w okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na 1 m² nieruchomości mieszkalnej X powierzchnia lokalu, nie mniej jednak niż równowartość 6, 2 m³ wody na mieszkańca danego lokalu

lub

b)     w uzasadnionych przypadkach, zużycie wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego.


IV. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach i w częściach wspólnych nieruchomości.


§ 10.

1.      Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym zainstalowano ciepłomierz zgodnie z technicznymi normami, określonymi dla urządzeń dopuszczonych do użytku.

2.      Zainstalowane ciepłomierze są częścią wspólną nieruchomości.

§ 11.

1.      Okres rozliczeń ciepła ustala się na co najmniej dwa razy w roku.

2.      Odczyt wskazań ciepłomierzy będzie przeprowadzany co najmniej raz na sześć miesięcy lub w każdym uzasadnionym przez zarządcę lub właściciela lokalu przypadku, np. w przypadku drastycznych zmian ceny dostarczanej energii cieplnej i wody w okresie rozliczeniowym, sprzedaży lokalu.

3.      Przyjmuje się terminy rozliczeń: 30 czerwca i 31 grudnia.

§ 12.

Właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą opłaty w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

§ 13.

1.      Rozliczenie zaliczek następuje według wskazań ciepłomierza.

2.      Różnica między wskazaniem ciepłomierzy C.O. zamontowanych w węzłach a sumą ciepłomierzy indywidualnych wskazuje rzeczywiste ciepło wykorzystane do ogrzania nieruchomości wspólnej.

3.      Zaliczka na ciepło w nieruchomościach wspólnych naliczana jest zgodnie z zapisem §12 i rozliczana wraz z C.O. w lokalach mieszkalnych i usługowych.

§ 14.

Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów podgrzania m3 wody i ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych oraz poniesionymi kosztami ogrzania nieruchomości wspólnej, a opłatami zaliczkowymi wniesionymi przez właściciela mieszkań i lokali usługowych regulowana będzie następująco:

a)     niedopłatę właściciel lokalu wnosi przy najbliższej wpłacie zaliczki przypadającej po otrzymaniu rozliczenia;

b)     nadpłata powinna być odliczona przez właściciela przy najbliższej wpłacie zaliczki na poczet kosztów zarządzania;

c)     na wniosek właściciela lokalu zarząd może wyrazić zgodę na uregulowanie należności w ratach;

d)     na żądanie właściciela lokalu zarząd wypłaca nadpłatę właścicielowi;

e)     właściciele lokali nie mogą rościć sobie praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów.

V. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach i w częściach wspólnych Zakres obowiązków stron.


§ 15

1.      Do obowiązków zarządu wspólnoty należy:

a)     zrealizowanie okresowego, zgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu, rozliczenie dotyczącego podgrzanie wody i ogrzewanie lokali,

b)     okresowa, zgodna z Polską Normą legalizacja lub wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,

c)     bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych wraz ze stanem plomb,

d)     wymiana niesprawnych lub uszkodzonych wodomierzy i ciepłomierzy, w uzasadnionych przypadkach również na koszt właściciela lokalu,

e)     odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy i ciepłomierzy, również jeśli jest to  na koszt właściciela lokalu.

2.      Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego i użytkowego:

a)     użytkowanie wodomierza i ciepłomierzy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)     udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu dokonania odczytu, sprawdzenia, wymiany wodomierza i ciepłomierza na każde wezwanie zarządu wspólnoty,

c)     natychmiastowe zgłoszenie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza i ciepłomierza,

d)     nienaruszanie lub nie zrywanie plomb na wodomierzu i ciepłomierzu,

e)     niedokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania lub demontażu wodomierza i ciepłomierza.

§ 16

1.      W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza lub ciepłomierza, zużycie wody oraz energia zużyta na ogrzewanie w lokalu ustalone zostaje na podstawie zużycia wody i energii cieplej w tym lokalu w okresie rozliczeniowym poprzedzającym niesprawność wodomierza i ciepłomierza. Przejściową niesprawność wodomierza lub ciepłomierza stwierdza się w sytuacji:

a)     nie zgłoszenia uszkodzenia wodomierza lub ciepłomierza

b)     naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu lub ciepłomierzu,

c)     dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania,

d)     ujawnienia nielegalnego poboru energii cieplnej,

e)     uniemożliwienia wymiany wodomierzy i ciepłomierzy w ramach legalizacji,

f)       nie udostępnienia lokalu w celu dokonania kontroli sprawności działania wodomierzy oraz ciepłomierzy,

2.      do czasu usunięcia w/w nieprawidłowości zużycie podgrzanej wody oraz zużytej energii cieplnej w lokalu w okresie rozliczeniowym ustalone zostaje jak w § 9 pkt. a).

3.      Ponowne rozliczanie lokalu wg wskazań wodomierzy rozpocznie się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowość.

§ 17

Reklamacje dotyczące rozliczenia wody i ogrzewania winny być wnoszone w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 18

Rozliczenia całości kosztów dostawy wody i zużytej energii cieplnej do nieruchomości oraz odprowadzania ścieków dokonuje się pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, a powstałe różnice rozlicza się proporcjonalnie do udziałów posiadanych w nieruchomości wspólnej.

§ 19

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez właścicieli lokali.